Thailand

Menu

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

24 September 2020

บริษัท ยาสกาว่า อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 Mr.Katsuyuki Sakamoto, President & CEO บริษัทยาสกาว่า อิเล็คทริก ประเทศไทย จำกัด และ Mr. Ryo Takeno, Director Sales & CS Division-Head of ASEAN Region (Robotics) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และทีมคณาจารย์จาก Robot Academy

โดยบริษัท ยาสกาว่า ได้ส่งมอบซอฟแวร์ MotoSim ซึ่งเป็นโปรแกรมการจำลองการใช้งานหุ่นยนต์แขนกลสำหรับงานอุตสาหกรรม จาก บริษัท ยาสกาว่า อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเปิดให้บริการจัดฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับทักษะของบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรม  ทั้งนี้มีโรงเรียนเครือข่ายวิชาการเข้าร่วมในพิธี อาทิ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิทยาการทางด้านหุ่นยนต์ (Robot Academy) โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสององค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้แทนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม 328 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

เครดิต : มจพ.

Back